Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

Zarządzenie Nr 2/2017 Kierownika MGOPS w Tykocinie

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy MGOPS w dniu 2 maja 2017 roku

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców
gmin Stowarzyszenia do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces”.

Więcej informacji w menu po lewej stronie


Przypomnienie o konieczności składania wniosków przez osoby, którym z upływem 30 czerwca 2013r. wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne, wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 2013r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym, osoby które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń także po 30 czerwca 2013r., powinny niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2013r. złożyć wnioski o przedmiotowe świadczenie.


W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie, ul. Stary Rynek 4. Informacja udzielana jest również telefonicznie pod nr 85 718 75 08.

 

KOMUNIKAT

w sprawie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od kwietna 2013 r. do grudnia 2013r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz. 413) określa, że wsparcie w postaci pomocy finansowej zostanie udzielone osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy.

Pomoc finansowa przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie.

Osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie.

Pomoc będzie przyznawana i wypłacana z urzędu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie, ul. Stary Rynek 4.

Szczegółowe informacji w tej sprawie, można uzyskać pod nr tel. 85 718 75 08.


KOMUNIKAT

W dniu 01.01.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) oraz w dniu 04.01.2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 3) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Wyżej wymieniona ustawa wprowadza okres przejściowy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych oraz wprowadza podział osób otrzymujących dotychczas świadczenie pielęgnacyjne na dwie grupy podmiotów:
- osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy, którego otrzymywanie uzależnionebędzie od spełnienia kryterium dochodowego;

- osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na podstawie nowych przepisów.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, organ właściwy w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, informuje osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych o wygaśnięciu z mocy prawa decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i warunkach nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujących od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie informuje że: zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.

W myśl art. 11 ust. 3 ww. ustawy wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, tj. po dniu 30.06.2013 r.


KOMUNIKAT

W sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego rodziny, które będzie wynosić 1922 zł. miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255). W przypadku urodzenia się dziecka przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

KOMUNIKAT

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić :

  1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.


- 539 zł
na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

 

  1. Od dnia 1 listopada 2014 r.


- 574 zł
na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

 

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić :

- 77 zł na dziecko do 5 lat;
- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat;
- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.


 
Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.